1
Mức trợ cấp hàng tháng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với người thực Helloện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.- Tùy loại nồi có thêm nhiều chức năng ch&i
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments
Statistics