1
ว่า “Social” คือ สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายความว่าสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน

คำว่า “Media” หมายถึง สื่อ มันก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ ฯลฯฉะนั้นคำว่า Social Media จึงหมายความว่า สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการสนองตอบทางด้านสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆก็คือเว็บที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กันไ
What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments
Statistics