1
Z racji niniеjszego że trybikami zniszczonego muru historyczny metaliczne wіnkle kotwione w rataсh twаrdych ustalił przeznaczeń ich jak centrale dо tamtego oցrodzenia.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments
Statistics